Regulativa Zakoni, lokalni porezi, članarina itd. sftk-round01 sftk-rck01 sftk-svg01 sftk-ply sftk-climg03 sftk-elp01-1 Ban15

Plan integriteta

Izmjena plana integriteta

Odluka o donosenju plana integriteta

IZMJENE I DOPUNE PLANA INTEGRITETA TZKS

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana integriteta_05.06.2023.

ODLUKA O USVAJANJU PLANA INTEGRITETA_2022

PLAN INTEGRITETA TZKS_USVOJEN

 

Zakon i podzakonski akti

odluka_o_osnivanju_tz_ks_38_16

statut_tzks (1)

Zakon o turizmu KS 13 IZ 2021.

Zakon o turizmu (Sl.novine KS, br.19-16) – PDF

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu (Sl.novine KS, br.31-17) – PDF

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu (Sl.novine KS, br.34-17) – PDF

 

Interni akti

Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinasiranje projekata od značaja za turizam u KS_februar 2024

Odluka o usvajanju Pravilnika o načinu formiranja i utvrđivanju visine naknade za rad u komisijama i radnim tijelima koji se osnivaju u TZ i prethodno imenovani Pravilnik

Odluka o usvajanju Pravilnika o zaštiti od požara i Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o kriterijima i postupku sufinansiranju projekata od značaja za turizam u KS

Pravilnik o izmjeni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta turističke zajednice Kantona Sarajevo

Odluka o usvajanju pravilnika o izmjeni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Kantona Sarajevo

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o plaćama i naknadama plaća radnika Turističke zajednice Kantona Sarajevo

Odluka o usvajanju pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o plaćama i naknadama plaća radnika Turističke zajednice Kantona Sarajevo

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu Turističke zajednice Kantona Sarajevo

Odluka o usvajanju pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o radu Turističke zajednice Kantona Sarajevo

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu Turističke zajednice Kantona Sarajevo

Odluka o usvajanju pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o radu Turističke zajednice Kantona Sarajevo

PRAVILNIK O POSTUPKU INTERNOG PRIJAVLJIVANJA KORUPCIJE I POSTUPANJE PO PRIJAVAMA U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI KANTONA SARAJEVO_SA ODLUKOM O USVAJANJU

Instrukcija o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

Instrukcija-o-kancelarijskom-i-arhivskom-poslovanju

Izmjena i dopuna Instrukcije o vršenju kanc. i arhivsk. poslovanja_2021

Izmjena i dopuna Instrukcije o vršenju kanc. i arhivskog poslovanja_avgust 2022

Javne nabavke

Pravilnik-o-javnim-nabavkama-TZKS-potpisan

Pravilnik-o-postupku-direktnog-sporazuma-TZKS-potpisan

Pravilnici 2017

Pravilnik-o-disciplinskoj-i-materijalnoj-odgovornosti-radnika-2017.

Pravilnik-o-odnosima-s-medijima

Pravilnik-o-službenim-putovanjima

Pravilnici za zaštitu ličnih podataka

Plan-sigurnosti-ličnih-podataka-sa-odlukom-o-usvajanju

Pravilnik-o-provedbi-Zakona-o-zaštiti-ličnih-podataka-sa-Odlukom-o-usvajanju (1)

Pravilnik o nastupu TZ KS na međunaornim sajmovima u zemlji i inostranstvu

Pravilnik-o-nastupu-TZKS-na-medunarodnim-sajmovima-turizma-u-BiH-i-inostranstvu-sa-Odlukom-o-usvajanju-maj-2020

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I UNUTRAŠNJOJ SISTEMATIZACIJI

Odluka Povjerenstva o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta TZKS

Pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-o-unutrašnjoj-sistematizaciji-Maj-2019

PRAVILNIK-O-UNUTRAŠNJOJ-ORGANIZACIJI-I-SISTEMATIZACIJI-RADNIH-MJESTA

Pravilnik o plaćama i naknadama TZ KS

Pravilnik-o-plaćama-i-naknadama-Maj-2019

 

Pravilnik o radu TZ KS

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA SFUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA TURIZAM U KS

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA SFUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA TURIZAM U KS

PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA TZKS

PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU PROJEKATA SA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

ODLUKA O usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu_2022

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu TZ KS_2022

Pravilnik-o-radu-TZKS-sa-odlukom-o-usvajanju

Pravilnik o sufinasiranju projekata od značaja za turizam KS

Izmjena i dopuna Pravilnika o sufinansiranju projekata od značaja za turizam u KS_2021

Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o sufinasiranju projekata od značaja za turizam u KS_2021

Pravilnik-o-sufinansiranju-projekata-od-značaja-za-turizam-u-KS-sa-Odlukom-o-usvajanju-maj-2020. (1)

Boravišna taksa

Odluka o visini boravišne takse za 2023. godinu (Sl.novine KS, br. 45-22) – PDF

Odluka o visini boravišne takse za 2022. godinu (Sl.novine KS, br. 50-21) – PDF

Odluka o visini boravišne takse za 2021. godinu (Sl.novine KS, br. 51-20 ) PDF

Odluka o visini boravišne takse za 2020. godinu (Sl.novine KS, br.49-19) – PDF

Obavijest o boravišnoj taksi i članarini 2024

Obavijest o boravišnoj taksi i članarini – 2023

Obavijest o boravišnoj taksi i članarini – 2022

Obavijest o boravišnoj taksi i članarini – 2021

Obavijest o boravišnoj taksi i članarini – Word dokument

Pravilnik o evidenciji plaćene boravišne takse (Sl.novine KS, br. 25-17) – PDF

Pravilnik o evidenciji korisnika usluge noćenja (Sl.novine KS, br. 25-17) – PDF

Pravilnik o dopuni Pravilnika o evidenciji korisnika usluge noćenja (Sl.novine KS, br. 29-17) – PDF

Obrazac BT – Word dokument

Obrazac DBT – Word dokument

Obrazac GPBT – Word dokument

 

Članarina

Pravilnik o dopuni Pravilnika o djelatnostima obaveznih članova TZKS

Pravilnik o obliku obrasca za uplatu članarine TZKS (Sl.novine KS, br. 46-17) – PDF

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o djelatnostima obaveznih članova TZKS (Sl. novine KS, br.2-18) – PDF

Obrazac KOČ – Word dokument

Obrazac POAČ – Word dokument

Pravilnik o dopuni Pravilnika o djelatnostima obaveznih članova TZKS (Sl.novine KS, br.12-18) – PDF

O nama
Mobilna aplikacija

Gradski vodič

Visit Sarajevo mobilna aplikacija je offline gradski vodič Sarajeva s interaktivnom mapom koju možete nositi u džepu.

SVI VOLE SARAJEVO

MORATE POSJETITI

Top atrakcije

sebilj
Baščaršija i Sebilj

Nastanak Baščaršije (tur. glavna čaršija) vezuje se za Isa-bega Ishakovića, osnivača Sarajeva, koji je gradio zadužbine na objema stranama rijeke Miljacke već polovinom 15. stoljeća...

cityhall
Vijećnica

Dolaskom austrijske vlasti javila se potreba za objektom u kom će biti smještena gradska vlada. Kao idealna lokacija za novu zgradu gradske uprave izabrano je područje srednjovjekovnog...

begova
Gazi Husrev-begova džamija

Gazi Husrev-beg je poznati namjesnik i dobrotvor Sarajeva, sin Ferhat-bega (Bosanca) i Seldžuke, kćerke sultana Bajazita II, koji je čitavo svoje bogatstvo poklonio Sarajevu i njegovim građanima...

saborna
Saborna crkva

Kako se povećavao broj pravoslavnog stanovništva u Sarajevu pojavila se i potreba za gradnjom nove crkve s obzirom na to da je Stara pravoslavna crkva postala tijesna.